Srimad Bhagavatam Prayers

 

Prayers to Srimad Bhagavatam

 

Lyrics

 

 

Audio

 

 

 

Canto 1

 

Bhagavata Stavah & Suka Stavah Shlokas (Chapter 1 & 2)

 

Lyrics

 

Learning Video

 

 

Prayers by Arjuna (Chapter 7)

 

Lyrics

 

 

Learning Video

 

 

 

Prayers by Uttara Devi (Chapter 8)

 

Lyrics

 

 

Learning Video

 

 

 

Prayers by Queen Kunti (Chapter 8)

 

Lyrics  

 

 

Learning Video  -  Part 1

 

 

Learning Video  -  Part 2

 

 

 

Prayers by Bhishma (Chapter 9)

 

Lyrics

 

Learning Audio 

 

 

 

Prayers by Hastinapur ladies (Chapter 10)

 

Lyrics

 

Learning video

 

 

Prayers by Dwaraka vasis (Chapter 11)

 

Lyrics

 

Learning Video

 

 

 

 

 

Canto 2

 

 

Prayers by Sukadev Goswami (Chapter 4)

 

Lyrics

 

 

Learning Video

 

 

 

 

 

 

 

Canto 3

 

Bhagavat Stotram by Demigods (Chapter 5)

 

Lyrics

 

 

Learning Video

 

 

 

Sri Garbodakshayi Stavah 

 

Lyrics

 

Learning Video - Part 1

 

 

 

Learning Video - Part 2

 

 

 

 

Sri Varaha Stuti (Chapter 13)

 

Lyrics

 

Learning Video

 

 

 

Sri Brahma Stavah (Chapter 15)

 

Lyrics

 

Learning Video

 

 

 

Prayers by Kumaras

 

Lyrics

 

Learning Video

 

 

 

 

 

Satya Yuga Avatarasya Vishnu Stutih (Chapter 21)

 

Lyrics

 

Learning Video

 

 

 

 

Sri Kardamasya Stutih (Chapter 24)

 

 

Lyrics

 

 

Learning Video

 

 

Prayers by Mother Devahuti

 

Lyrics

 

Learning Video

 

 

Matru garbhastaya jivaasya stutih

 

Lyrics

 

Learning Video

 

 

 

 

 

Sri Radhika Ashtakam

Sri Lalita Ashtakam